74BF27AE-79D4-4D17-9945-8A48BC133D9B

Hakkında sevket deniz